Nhóm 2: Điều Khiển Và Giám Sát Nhiệt Độ, Độ Ẩm

Biểu đồ nhiệt độ, độ ẩm

XEM TRẠNG THÁI HIỆN TẠI CỦA THIẾT BỊ

GVHD:Th.S Nguyễn Tấn Phúc.

Nhóm Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn An Hoài- Trần Ngọc Thắng- Đoàn Lý Thuyết- Lê Văn Cảnh- Nguyễn Khắc Hòa.